Firewall.wiki

Tài liệu API

Firewall bypass

Mô tả: Thêm danh sách khách hàng thường xuyên requests đến website của bạn mà không bị chặn. Chỉ áp dụng cho các website có sử dụng tường lửa của firewall.wiki

Method: GET

URL: https://dash.firewall.wiki/firewall-bypass/


Tham số Dữ liệu Ví dụ Bắt buộc
token String 2rLNaGcgBxIPeHZMukiUJFlqSYCnEjzQDwpXvbRKOAtV * Token của bạn
domain String example.com * Domain đang dùng firewall và còn hạn thuê bao
ip String 1.1.1.1,8.8.8.8,12.13.14 * Địa chỉ ip, cách nhau bởi dấu phẩy

API resell VPN

Mô tả: Giúp tạo/gia hạn VPN


Method: GET


URL: https://dash.firewall.wiki/api-vpn/

Tham số Dữ liệu Ví dụ Bắt buộc
token String 2rLNaGcgBxIPeHZMukfmsiUJFlqSYCnEjzQDwpXvbRKOA * Access Token, token đăng nhập của bạn
action String createvpn (tạo tài khoản) hoặc renew (gia hạn) *
id String id của vpn, firewall.wiki trả về *